W związku z coraz większą popularnością rekreacyjnego użytkowania dronów policjanci przypominają i przybliżają podstawowe zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania dronów.

Coraz większą popularnością w naszym kraju cieszą się różnego rodzaju statki powietrzne tzw. drony czy modele latające. Jakkolwiek intencją użytkowników jest najczęściej aktywne spędzenie wolnego czasu czy rozwijanie swojego hobby, należy pamiętać, że swoim działaniem możemy niekiedy w nieświadomy sposób narazić się na odpowiedzialność z tytułu przekroczenia przepisów.

Mając na względzie jedną z podstawowych zasad prawa Ignorantia iuris nocet (łac. Nieznajomość prawa szkodzi), należy zauważyć, że praktycznie każda aktywność zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odnosząc się do użytkowania tzw. dronów (właściwie bezzałogowych statków powietrznych lub modeli latających) należy wskazać, że szczegółowe warunki i wymogi dotyczące używania bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku w celach rekreacyjnych lub sportowych opisane są w Ustawie Prawo Lotnicze i rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Materia ta jakkolwiek dosyć obszerna i wymagająca pod względem znajomości technicznych szczegółów i terminologii jest w przystępny sposób przedstawiona np. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – centralny organ administracji właściwy w sprawach lotnictwa cywilnego poprzez realizowane kampanie i informacje umieszczone na stronach internetowych.

Opierając się na przepisach ustawy oraz materiałach wymienionego Urzędu można w następujący sposób nakreślić zasady użytkowania tzw. dronów.

Jeżeli latasz dronem lub modelem latającym dla zabawy lub w ramach zawodów sportowych możesz latać:

 • bez świadectwa kwalifikacji UAVO
 • w zasięgu wzroku VLOS
 • w FPV jeżeli dron nie przekracza 2kg
 • bez badań lotniczo-lekarskich

Ogólne zasady wykonywania lotów:

Jeżeli waga Twojego drona nie przekracza 600g, zachowaj bezpieczną odległość od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą (ta odległość nie jest określona przez przepisy w metrach. Jako operator decydujesz jakiej odległości potrzebujesz, aby sprzętem, którym latasz nie wyrządzić nikomu krzywdy);

Jeżeli waga Twojego drona lub modelu przekracza 600g, powinieneś trzymać się następujących zasad:

 • zachowaj odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu (możesz latać w mieście, jeżeli znajdziesz odpowiednio dużo wolnego miejsca);
 • zachowaj odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów lub obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą (nie powinieneś latać bezpośrednio nad ludźmi);

Niezależnie od masy drona lub modelu, którym latasz, powinieneś stosować się również do następujących zasad:

 • Ty lub osoba pomagająca Ci w lotach powinniście stale utrzymywać kontakt wzrokowy z dronem lub modelem, tak aby łatwo móc określić jego położenie w powietrzu i w razie konieczności uniknąć zderzenia z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej lub przeszkodami (możesz tracić chwilowo kontakt wzrokowy z dronem lub modelem w momencie sprawdzania parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem drona lub modelu latającego;
 • jeżeli latasz z widokiem z kamery (FPV) i nie ma z Tobą nikogo, kto mógłby obserwować drona lub model, którym latasz, pamiętaj aby nie latać:
 • wyżej niż 50 m nad poziomem terenu
 • w odległości poziomej większej niż 200 m od siebie
 • w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowy lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu (możesz latać w mieście, jeżeli znajdziesz odpowiednio dużo wolnego miejsca);

Należy pamiętać, że w polskiej przestrzeni powietrznej są też miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie możesz latać lub musisz uzyskać specjalną zgodę na lot w danej strefie. Jeżeli chcemy w prosty sposób sprawdzić gdzie można latać, a gdzie nie, na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  można znaleźć odpowiednią aplikację. Poniżej zamieszczamy ogólny opis stref, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

 • Lotniska, poligony i jednostki wojskowe – nad tymi obiektami nie możesz latać;
 • Strefa P – (Prohibited Area) – strefa zakazana – w strefie P możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego obiektem objętym daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa CTR – (Control Zone) – strefa kontrolowana lotniska oraz Strefa ATZ – (Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego – w strefach CTR i ATZ możesz latać jedynie na warunkach określonych przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego lub za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych. Nie potrzebujesz zgody w przypadku:
  a) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu;
  b) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze lżejszej niż 600 g w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska i nie wyżej niż 30 m albo do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od Ciebie;
 • Strefa D – (Danger Area) – strefa niebezpieczna – w strefie D możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa MCTR – (Military Control Area) – strefa kontrolowana lotniska wojskowego – w tej strefie możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych
 • Strefa MATZ – (Military Aerodrome Traffic Zone) – strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego – w tej strefie możesz latać jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
 • Strefa R – (Restricted Area) – strefa ograniczona – w przypadku dronów i modeli latających jest to strefa obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego, w tej strefie wykonujesz loty za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych
 • Strefa ADIZ – (Air Defense Identification Zone) – strefa identyfikacji obrony powietrznej – strefa ta znajduje się wzdłuż całej, wschodniej granicy Polski. W tej strefie możesz latać po poinformowaniu o lokalizacji i czasie lotów organu służby ruchu lotniczego (ATS) – (Air Traffic Services – służby ruchu lotniczego) odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot, lub AMC Polska (Airspace Management Cell – Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej);

Należy pamiętać, że wykonując loty, jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz spokój i porządek publiczny. Policjanci przypominają, że kto swoim działaniem naruszy porządek prawny, może odpowiadać, w zależności od kwalifikacji prawnej, z tytułu przekroczenia przepisów kodeksu wykroczeń, karnego lub ustaw szczególnych. Oczywiście należy pamiętać także o odpowiedzialności cywilnej, jeżeli operator naruszy dobro chronione prawem osoby trzeciej.

Pamiętajmy, aby latać jedynie sprzętem, który jest sprawny technicznie. To operator jest odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem używanie drona lub modelu latającego.

Przedstawione wyżej zasady stanowią jedynie ogólne wprowadzenie do omawianej tematyki. Celem zapoznania się z całością problematyki zachęcamy do sięgania do przepisów, które wymieniono wyżej.

W przygotowaniu materiału korzystano z materiałów Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

MNR