Przedstawiamy dziś Wam główne założenia uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018.

Dochody w 2018 roku wyniosą 167 137 353 zł. Natomiast wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oszacowano na 178 297 329 zł. Jak nietrudno policzyć deficyt budżetu wyniesie 11 159 976 zł. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zostaje upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł. Z tego co mówią urzędnicy nie będzie on stanowił większego problemu ponieważ w budżecie miasta pozostają wolne środki z kończącego się roku. Ponadto deficyt można pokryć zaciągając kredyt.

W strukturze dochodów największy udział stanowią dochody własne miasta w kwocie 91 289 317 zł. W tej grupie najwięcej zyskujemy z udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) – 35 943 362 zł oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Miasta – 25 556 579 zł. Subwencja oświatowa wyniesie w przyszłym roku 27 959 035 zł. Na dzień 31.10. 2017 roku Miasto Pruszcz Gdański posiadało zadłużenie w wysokości 28 684 474,48 zł.

Ciekawsze, zaplanowane wydatki w 2018 roku:

 • Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” – 2 500 000 zł.
 • Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem 970 000 zł.
 • Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego 2 120 000
 • Chodnik Kopernika 400 000 zł.
 • Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim 700 000 zł.
 • Bieżące utrzymanie krytej pływalni przy ZS nr 4 w Pruszczu Gdańskim 700 632 zł.
 • Tereny rekreacyjne Osiedle Bursztynowe 400 000 zł.
 • Rewitalizacja budynku Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego 400 000 zł.
 • Inwestycje w Urzędzie Miasta (w tym modernizacja pomieszczeń archiwum) 500 000 zł
 • Utrzymanie Straży Miejskiej 1 548 345 zł.
 • wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 113 200 zł.
 • Wydatki na oczyszczanie miasta 3 147 470 zł.
 • Wydatki na utrzymanie zieleni w mieście 1 115 998 zł.
 • Zadania w zakresie gospodarki odpadami  5 883 270 zł.
 • Oświetlenie ulic 1 757 000 zł. w tym obsługa oświetlenia świątecznego 70 000 zł.

Komunikacja miejska, a więc kursowanie wszystkich linii autobusowych na terenie Pruszcza Gdańskiego będzie kosztowało miasto 2 308 000 zł.

Sesja budżetowa, w trakcie której radni będą głosowali nad projektem budżetu odbędzie się 19 grudnia.