Na dzisiejszej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia rodzinnego „Pruszczański Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi do lat 3. Zasady przyznawania i wysokość określa regulamin, który mówi m.in:

Świadczenie przysługuje podmiotowi uprawnionemu, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Korzysta w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem z usług żłobka lub klub dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną lub inną niż gmina osobę prawną lub inną niż gmina jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;
  2. Zamieszkuje z dzieckiem na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku z miejscem zamieszkania w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański;
  3. Oboje rodziców jest zatrudnionych i wykonuje czynną prace zawodową lub wykonuje inną pracę zarobkową lub pobiera naukę w systemie dziennym: niniejszy warunek stosuje się również odpowiednio do pozostałych podmiotów uprawnionych.

Świadczenie przysługuje również w przypadku spełnienia jedynie warunków określonych w pkt 1-2 powyższego akapitu jeśli:

  1. Jeden lub oboje rodziców albo odpowiednio inny podmiot uprawniony nie jest zatrudniony i nie wykonuje czynnej pracy zawodowej lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej lub nie pobiera nauki w systemie dziennym z powodu:

a) ciężkiej choroby lub niepełnosprawności

b) odbywania stażu, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową organizowanych przez urząd pracy lub inne podmioty

c) przebywania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym

Świadczenie nie przysługuje podmiotowi uprawnionemu jeżeli:

  1. Nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem
  2. Jego dziecko korzysta z usług publicznego żłobka
  3. Korzysta z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł

Świadczenie będzie wynosiło 300 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko i będzie finansowane z Budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. W przypadku złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku do dnia 19.01.2018 r. przez podmiot uprawniony prawo do świadczenia przysługuje od początku roku 2018. Świadczenie będzie wypłacane nie dłużej niż do sierpnia 2018 r. Jest to związane z budową miejskiego żłobka, który ma być oddany do użytku w przyszłym roku.

Wniosek można będzie złożyć w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Do wniosku należy dołączyć kilka załączników dlatego proponujemy najpierw dokładnie dowiedzieć się jakie dokumenty są wymagane aby nie tracić zbyt dużo czasu na wizyty w urzędach!

 

[mat. sesyjne Rady Miasta Pruszcz Gdański]