Chcesz zostać policjantem? Zapraszamy! Na początku zarejestruj się drogą mailową, po prostu wyślij do nas email podając swoje imię, nazwisko i numer telefonu na adres: dobor@gd.policja.gov.pl. Odpowiemy na twój email, otrzymasz termin złożenia dokumentów (we wtorki pracujemy do 17.30, jeżeli pracujesz daj nam znać, dostosujemy termin składania dokumentów do twoich potrzeb). Masz pytania ? Dzwoń ! 58 32-15-500, 58 32-15-556, 58 32-15-161, 58 32-15-273

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą składać dokumenty po uprzedniej rejestracji na adres e-mailowy: dobor@gd.policja.gov.pl. Zgodnie z kolejnością zgłoszeń, każdemu kandydatowi zostanie wskazany drogą mailową lub telefonicznie termin złożenia dokumentów. Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15, we wtorki w godz. 8.00-17.30.

W tym roku planujemy przyjąć 232 policjantów. Po zakończeniu kursu, nowi funkcjonariusze zasilą szeregi w komendach miejskich i powiatowych naszego województwa oraz w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku.

Policjantem może zostać osoba, która:

-posiada polskie obywatelstwo,

-posiada nieposzlakowaną opinię,

-nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-korzysta z pełni praw publicznych,

-posiada co najmniej średnie wykształcenie,

-posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

-daję rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Jeżeli kandydat spełnia powyższe wymogi, może ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji.

Etapy postępowania:

1. Test wiedzy – test składa się z 40 pytań. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

2. Test sprawności fizycznej – Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość.

3. Badania psychologiczne – Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect.

4. Rozmowa kwalifikacyjna – Ten etap ma formę rozmowy. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby.

5. Komisja lekarska – Kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego – Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”.

Po przyjęciu do służby na ok. 5,5 miesiąca policjant kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, jest czasowo oddelegowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku. Czas delegowania wynosi 49 dni, czyli musi odbyć 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji. Po zakończeniu adaptacji policjant trafia do jednostki docelowej.

 

[materiały prasowe policji]

[zdjęcie: www.dziennikzachodni.pl]