Statut
Fundacji PRUSZCZANIE.PL

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1
Fundacja PRUSZCZANIE.PL (zwana dalej: Fundacją), działa na podstawie ustawy z dnia kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundację ustanowili: Anna Malgorzata Swierczyńska, Bartlomiej Marek Chrzaszcz, Cyprian Amadeusz Wieczorkowski, Jakub Mieczysław Bąk, Jacek Kazimierz Wałdoch, Adam Zbigniew Maruszak, Marcin Tomasz Wawrzyniak, (zwani dalej: Fundatorami), aktem notarialnym sporządzonym w Pruszczu Gdańskim, dnia 26.06.2015r. przez notariusza Anne Staroszczuk.

§2
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Siedziba. Fundacji jest Pruszcz Gdański.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawano je wraz z innymi Nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5
Celem działania Fundacji jest budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w powiecie
gdańskim, opartego na szerokim dostępie do informacji, swobodzie wyrażania opinii, partycypacji
obywatelskiej, aktywności lokalnej na polu kultury, sportu i edukacji. Celami Fundacji w szczególności są:

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szansa tych rodzin i osób.
2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. promocja i wsparcie działalności charytatywnej;
5. podtrzymanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwój Świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7. ochrona i promocja zdrowia;
8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
17. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
19. promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20. promocja turystyki i krajoznawstwa;
21. działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
22. działalności na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
23. działalności na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
24. działalności na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
25. organizacja pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granica;
26. działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
27. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
28. działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
29. organizacja pomocy Polonii i Polakom za granica;
30. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
31. działalności na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granica;
32. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
33. działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
34. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-33.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
prowadzenie działalności wydawniczej,
prowadzenie portalu informacyjnego,
działalność charytatywną i organizację wolontariatu,
działalność promocyjną i marketingową,
koncerty, happeningi, wystawy,
imprezy plenerowe,
fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
finansowanie stypendiów i projektów naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji,
tworzenie centrów pomocy i aktywizacji społecznej,
tworzenie centrów wsparcia przedsiębiorczymi,
wsparcie finansowe startupów i mikroprzedsiębiorstw,
prowadzenie szkoleń i warsztatów,
organizacja wyjazdów krajowych i zagranicznych,
organizacja prelekcji, sympozjów, konferencji,

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§7
Na realizację wyżej w § 4 wskazanego celu Fundatorzy wnoszą łącznie kwotę 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) z której 1 000,00 zł (jeden tysiąc zł) przeznacza sic na działalność gospodarczą, oraz inne prawa nabyte przez Fundację w toku działania.
Majątek Fundacji będzie uzupełniany środkami pochodzącymi z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, dochodów z darowizn, subwencji, zapisów i spadków otrzymanych z kraju i z zagranicy, wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, odsetek bankowych i dywidend, zbiórek publicznych i innych przewidzianych prawem źródeł.

§8
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na cele statutowe.

§ 9
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w osobnych przepisach.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
wydawanie gazet — 58.13.Z
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
pozostałe drukowanie — 18.12.Z
pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
działalność agencji reklamowych — 73.11.Z
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z
działalność związana z projekcją filmów — 59.14.Z
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z
działalność fotograficzna – 74.20.Z
działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z
nauka języków obcych – 85.59.A
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe – 65.12.Z
przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność –
63.11.Z
pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z
działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – 66.22.Z
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
dokonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z
dokonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z
produkcja elementów elektronicznych – 26.11.Z
produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z
produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – 27.12.Z
produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – 27.90.Z
prawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z
naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – 33.14.Z
instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z
wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 43.29.Z
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 43.99.Z
transport drogowy towarów – 49.41.Z
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
działalność prawnicza – 69.10.Z
działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – 79.90.A
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z
realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z
sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z
sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 5.31.Z
pozostała działalność pocztowa i kurierska – 53.20.Z
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) – 01.50.Z
działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z

Rozdział IV. Organy Fundacji

§10
Fundatorzy:
powołują i odwołują skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
podejmują uchwałę o zmianie Statutu Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności go
najmniej połowy składu;
podejmują uchwałę o likwidacji Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej czołowy członków uprawnionych do głosowania.

§11
Organami Fundacji są:
Rada Fundacji (zwana dalej: Radą),
Zarząd Fundacji (zwany dalej: Zarządem).
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§12

Członkostwo w Radzie i Zarządzie ustaje na skutek:
Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
Śmierci

Rada. Fundacji
§ 13
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na 3-y letnią kadencję.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

§ 14
Do zadań Rady należy w szczególności
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów.

§ 15
Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16
Rada obraduje podczas posiedzeń: Zwykłych lub Nadzwyczajnych.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
Nadzwyczajne Posiedzenie Rady może być zwołane z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 17
Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i 2-óch Wiceprezesów, wybieranych na 3-y
letnią kadencję przez Fundatorów zwykłą większością głosów.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów.

§ 18
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c. realizacja celów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

§ 19
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 20
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 21
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 22
Fundacja ulega likwidacji w razie:
a. osiągnięcia celów, dla których została ustawiona, na wniosek Fundatorów,
b. wyczerpania się jej środków finansowych.
Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.