Polska, z ponad 9,2 miliona hektarów lasów, co stanowi 29,6% jej terytorium, plasuje się w czołówce europejskich krajów pod względem lesistości. Dominującą rolę odgrywają lasy państwowe, z których około 7,3 miliona hektarów jest zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Lesistość Polski systematycznie rośnie – z 21% w 1945 roku do obecnych 29,6%, z ambicją osiągnięcia 33% do 2050 roku, dzięki „Krajowemu programowi zwiększania lesistości”. Polskie lasy są domem dla 65% wszystkich gatunków zwierząt, stanowiąc bogate źródło różnorodności biologicznej.

Większość polskich lasów, ponad 50,1%, to siedliska borowe, rosnące na glebach najsłabszych, co jest wynikiem historycznego rozwoju rolnictwa. Reszta, czyli około 49,9%, to głównie siedliska lasów mieszanych. Wśród nich wyróżnia się lasy wyżynne (6,6%) i górskie (8,6%). Dominującym gatunkiem na nizinach i wyżynach jest sosna, natomiast w górach – świerk, solo lub w połączeniu z bukiem.

Tradycyjna monokultura sosnowa, będąca odpowiedzią na przeszłe zapotrzebowanie przemysłu na drewno, ustępuje miejsca zwiększonemu udziałowi gatunków liściastych, co jest wynikiem zmiany podejścia w gospodarce leśnej. Obecnie, leśnicy dostosowują skład gatunkowy drzewostanów do warunków naturalnych danego terenu, co pozwoliło na wzrost powierzchni drzewostanów liściastych z 13% w 1945 roku do około 24% w 2018 roku na terenach zarządzanych przez PGL LP, a w skali całego kraju – do niemal 32%.

W polskich lasach coraz częściej spotkać można takie gatunki jak dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy, i wierzby. Drzewostany w wieku od 40 do 80 lat dominują, a przeciętny wiek lasu to 60 lat. Wzrasta również liczba starszych lasów, z powierzchnią drzew ponad 80-letnich rosnącą z 0,9 miliona hektarów po II wojnie światowej do ponad 2 milionów hektarów.

Polskie lasy, dzięki zróżnicowanemu zarządzaniu i ochronie, nie tylko przyczyniają się do zwiększenia lesistości kraju, ale również odgrywają kluczową rolę w zachowaniu bioróżnorodności i naturalnego dziedzictwa, stanowiąc cenne zasoby dla przyszłych pokoleń.

 

Zasoby Leśne