Właściciel terenu położonego w Rokitnicy złożył wniosek o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym ukazują się perspektywy istotnych zmian w tym obszarze. Teren o powierzchni 200 ha miałby uzyskać nową funkcję, choć mieszkańców Rokitnicy i Pruszcza Gdańskiego szczególnie interesuje dodatek do tej inwestycji – nowa droga, biegnąca od wschodniej i południowej strony Pruszcza Gd. 

Współpraca Pomorskiej Strefy Ekonomicznej z inwestorami jak widać przynosi wymierne efekty dla lokalnej społeczności. Świadczy o tym propozycja sfinansowania układu drogowego tak potrzebnego mieszkańcom Pruszcza i okolic – mówi Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

Uzasadnienie Wniosku

Obecne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański definiuje przeznaczenie obszaru, który podlega wnioskowanym zmianom, jako tereny różnorodnych form produkcji rolnej, lasów, zielni parkowej, zieleń izolacyjną oraz zespoły zabudowy usługowej i produkcyjnej. Właściciel terenów dąży do stworzenia na tych obszarach wielofunkcyjnego zespołu zabudowy usługowej, produkcyjnej i mieszkalnej, w harmonii z innymi funkcjami takimi jak usługi publiczne, tereny zieleni, komunikacja drogowa i infrastruktura techniczna.

Propozycja przedstawiona przez inwestora zasługuje na zainteresowanie władz gminy i miasta Pruszcz. Najciekawszym jej elementem jest propozycja „obwodnicy”, która ma odciążyć drogę wojewódzka 226. W przyszłości mogłaby być zalążkiem pełnej obwodnicy miasta. Oczywiście koncepcja powinna być konsultowana z mieszkańcami i samorządami – w myśl zasady „nic o nas bez nas” – podkreśla Weronika Chmielowiec, radna Gminy Pruszcz Gdański.

Zaproponowane zmiany znajdują uzasadnienie w kilku kluczowych argumentach:

  1. Potencjał Rozwoju: Właściciel terenów posiada działki o łącznej powierzchni około 200 ha, co stwarza dogodne warunki dla korzystnego rozwoju obszaru. Ich atrakcyjność opiera się na lokalizacji, wielofunkcyjnym charakterze i kompatybilności z potrzebami inwestorów.
  2. Wielofunkcyjność: Tereny te mają potencjał dla różnorodnych inwestycji – od małych i średnich przedsiębiorstw po inwestorów rangi światowej. Planowany zespół zabudowy ma być elastyczny, odpowiadając na zmieniające się warunki gospodarcze i społeczne.
  3. Lokalizacja: Obszar jest strategicznie zlokalizowany względem portów morskich, infrastruktury transportowej i aglomeracji trójmiejskiej, co sprzyja skutecznemu funkcjonowaniu inwestycji oraz stymuluje lokalny rozwój.
  4. Zrównoważony Rozwój: Planowana infrastruktura, w tym m.in. droga wojewódzka DW 226, może poprawić dostępność i obsługę komunikacyjną obszaru. Tym samym wpłynie na poprawę życia lokalnych społeczności, przy jednoczesnym minimalizowaniu uciążliwości dla obszarów mieszkalnych.
  5. Efekty Ekonomiczne: Antycypowane inwestycje na tym terenie przyczynią się do tworzenia miejsc pracy oraz zwiększenia wpływów podatkowych dla budżetu gminy, bez zwiększenia kosztów jej realizacji.

Cieszymy się, że inwestor wziął pod uwagę całościowe rozwiązanie obwodnicy Pruszcza Gdańskiego po jego wschodniej stronie wpisując w niego odcinek drogi na swoim terenie – mówi Dorota Radomska z Fundacji Pruszczanie.pl.


Atrakcyjność lokalizacji żuławskiej części gminy sprawia, że będzie to jej oczywisty kierunek rozwoju. Prezentowany wniosek kładzie nacisk na progres- wiele miejsc pracy, nowe punkty usługowe i tereny zielone, jednak główną obawą mieszkańców jest niewydolność drogi wojewódzkiej 226. Widoczna na mapie wschodnia obwodnica Pruszcza Gdańskiego mogłaby rozwiązać problem nadmiernego ruchu pojazdów w Rokitnicy. – mówi Jacek Wałdoch, sołtys Rokitnicy.