Centralny Port Komunikacyjny zwrócił się z prośbą o przygotowanie pytań w związku z planami budowy szybkiej kolei przez Rokitnicę i Radunicę. Zestaw pytań opracowali Jacek Wałdoch – sołtys Rokitnicy oraz radny Karol Kardasiński. Obaj panowie otrzymali odpowiedzi w piątek wieczorem, wobec czego dzisiaj publikujemy przekazane przez nich wiadomości. O konsultacjach społecznych i kolejnych działaniach będzie informował także Urząd Gminy Pruszcz Gdański.

Odpowiedzi CPK:

1. Jakie przesłanki stały za poprowadzeniem aż trzech wariantów przez Rokitnicę i Radunicę?

W Etapie I STEŚ-R wyznaczono 13 wstępnych wariantów przebiegów linii kolejowych. Następnie w toku
prac analitycznych dokonano ich preselekcji i wskazano 5 z nich do dalszych analiz w Etapie II STEŚ-R.
Na terenie gminy Pruszcz Gdański proponowanych jest 5 wariantów przebiegu w 3 korytarzach
(na niektórych odcinkach warianty pokrywają się ze sobą).

2. W którym miejscu PKP PLK zaproponowało nowe włączenie do istniejącej linii kolejowej?

Punkt styku zostanie zaprezentowany po wstępnym uzgodnieniu rozwiązań z zarządcą infrastruktury
kolejowej.

3. Czy opracowywany wariant alternatywny zakładać ma poprowadzenie torowiska poza
terenami zabudowanymi?

Podczas prac studialnych analizowane są możliwości ominięcia wszelkich zabudowań w celu
minimalizacji szkód w terenach zabudowanych. Na terenie gminy Pruszcz Gdański opracowywanie
rozwiązań projektowych jest ściśle związane z włączeniem linii do istniejącego układu kolejowego,
co zostało wyjaśnione na wstępie.
Należy zaznaczyć, że celem zespołu projektowego jest takie zaprojektowanie trasy, aby minimalizować
kolizje z zabudową mieszkaniową, gospodarczą, jak również innymi obiektami (sakralnymi,
zabytkowymi), formami ochrony przyrody, ujęciami wód itd. przy jednoczesnym zachowaniu
odpowiednich parametrów technicznych, charakterystycznych dla Kolei Dużych Prędkości.

4. Gdzie (mniej więcej) będzie biegła alternatywna linia kolejowa?

Na dzień 12.03.2024 r. nie został ostatecznie uzgodniony z PKP PLK SA punkt wpięcia, od którego zależy
dalsze trasowanie wariantów przebiegu linii kolejowej.

5. Czy obecne warianty są nadal aktualne?

Obecne prezentowane warianty na odcinku Lipno – Gdańsk są aktualne, jednak trasowania w obszarze
m.in. Pruszcza Gdańskiego mogą ulegać znacznym modyfikacjom.

6. Kiedy możemy się spodziewać przedstawienia nowej propozycji? Czy będzie to jeden wariant,
czy więcej?

Przewidujemy, że nowe rozwiązania powinny powstać w przeciągu najbliższych 2 miesięcy.
Wypracowywane jest wpięcie do wszystkich pięciu przedstawionych już wariantów przebiegów linii
kolejowej.

7. Jakie zostaną podjęte kolejne działania? Kiedy odbędą się konsultacje społeczne i co nastąpi
po nich?

Po zakończeniu prac nad nowymi, proponowanymi przebiegami wariantów przebiegu linii kolejowej
w Państwa gminie, planowane są spotkania z władzami gminy oraz mieszkańcami. Tak jak
wspominaliśmy wyżej powinny one zostać opracowane w przeciągu dwóch miesięcy.
Zależy nam na tym, by podczas spotkań zaprezentować aktualne przebiegi, a same spotkania miały jak
najbardziej merytoryczny charakter, dlatego chcemy dostosować harmonogram planowanych
konsultacji do postępów prowadzonych i planowanych prac studialnych.

8. Kiedy zakończy się etap projektowy? Kto zdecyduje o finalnym przebiegu trasy? Czy istnieje już
termin realizacji przedsięwzięcia?

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem wybór wariantu inwestorskiego planowany jest na przełomie 2024/2025 r. Sama realizacja robót budowlanych powinna odbyć się w połowie lat 30.
Celem opracowania STEŚ-R jest przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji studialnej wraz
ze wskazaniem rekomendowanego wariantu w zakresie koniecznym do prowadzenia działań
w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego. Rekomendowany wariant podlega zatwierdzeniu przez
Spółkę. Wariant rekomendowany oraz warianty alternatywne, zostają następnie złożone
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) z wnioskiem o wydanie decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych. Wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ jednoznacznie
potwierdza wybór wariantu, który zostanie przekazany do realizacji.
Jednocześnie wskazać należy, że wynik audytu odpowie na pytanie, które zadania i w jakim zakresie
będą kontynuowane.

9. Jeżeli dojdzie do wywłaszczenia, to z czym to się wiąże i jakiego odszkodowania może
oczekiwać właściciel nieruchomości?

W przypadku realizacji inwestycji będzie ona prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o transporcie
kolejowym. Ustawa ta określa m.in. warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych,
w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel.

Wywłaszczenie nieruchomości następuje, gdy została ona przeznaczona na cele publiczne, w tym
przypadku pod budowę linii kolejowej. Wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie przez
powołanego przez wojewodę rzeczoznawcę majątkowego.
Alternatywą dla nabycia nieruchomości w trybie wywłaszczenia jest tzw. Kolejowy Program
Dobrowolnych Nabyć (KPDN). Jego uruchomienie możliwe jest dzięki przepisom ustawy o Centralnym
Porcie Komunikacyjnym.
Szczegółowe decyzje dotyczące uruchomienia KPDN dla tego projektu będą podejmowane na dalszych
etapach inwestycji.

Link do pełnej treści pisma otrzymanego przez Jacka Wałdocha:

odpowiedź na wniosek JW